Podmínky a pravidla cvičení

1. Vstup na cvičení je povolen pouze s platnou permanentkou (v případě kurzů) nebo po zaplacení jednorázového vstupu, opravňující účastníka ke vstupu do bazénu. Platnost permanentky je na této permanentce vyznačen. Držitel permanentky má rezervované místo na hodinu a den zde vyznačený. V případě nemoci nebo z jiných důvodů, kdy se účastník kurzu nemůže na předplacenou lekci dostavit, může permanentku předat druhé osobě, která může přijít místo něho. Tato osoba je povinna se před vstupem do bazénu nahlásit u cvičitelky, která ji informuje o zásadách a pravidlech cvičení. Pakliže účastník kurzu nemá náhradu a nemůže se dostavit na předplacenou lekci, je nutné  se odhlásit z rezervačního systému nejpozději 6 hodin před konanou lekcí.v případě individuálního vstupu oznámit tuto skutečnost na telefonní číslo – 777 231 534.  Neučiní-li tak, má se za to, že lekci navštívil a nemá nárok na náhradu a v případě individuálního vstupu bude vyžadována při další návštěvě platba ve výši celého vstupného.

Náhrada lekcí

Vzhledem k tomu, že každý bazén má stanovenou maximální kapacitu cvičících, může být v rámci kurzu poskytnuta náhrada nejvýše za 2 promeškané lekce, a to pouze v případě, že se na danou lekci nedostaví všichni přihlášení účastníci kurzu a uvolní se tak kapacita bazénu. Nahrazování lekce je vždy nutné hlásit předem cvičitelce, která rozhodne o vaší účasti. Náhradu lekcí a vrácení peněz za absence nelze vymáhat. Nevyčerpané hodiny nelze převádět do dalšího období (kurzu).

2.    Cvičení dětí do 15 let je umožněno jen v doprovodu osob starších 18 let.
3.    Ze cvičení může být vyloučena osoba, která svým chováním a projevy narušuje průběh cvičení.
4.    Před vstupem do bazénu je každý účastník kurzu povinen se osprchovat a použít mýdlo. Toto opatření je nutné pro zachování čistoty a hygienických parametrů vody v bazénu.
5.    Účastník cvičení je povinen si své osobní věci (oděv, popř. obuv) uložit a řádně uzamknout v k tomu určené šatní skříňce či šatně. Cennosti je doporučeno si vzít s sebou do prostoru bazénu.
6.    Účastníkům cvičení jsou pomůcky ke cvičení zapůjčeny a je třeba s nimi zacházet ohleduplně a podle pokynů cvičitele.
7.    Pomůcky ke cvičení neplní funkci záchranných prostředků, plní funkci stabilizační, nadlehčovací.
8.    Zdravotní stav účastníků cvičení není zkoumán a je dokládán pouze dobrovolným písemným prohlášením účastníka. Při doložení tohoto prohlášení je účastník informován o vlivech cvičení na jeho zdravotní stav.
9.    Účastník cvičení zodpovídá za svůj zdravotní stav a cvičí dobrovolně na vlastní riziko.
10.    Přihláškou do kurzu a vstupem do bazénu se každý účastník dobrovolně podrobuje Provoznímu řádu bazénu, Podmínkám a pravidlům pro cvičení aqua-aerobicu a organizačním pokynům cvičitele.

Ing. Šárka Radičová